onsdag 20 juli 2011

LEDARTEXTEN TILL GLÄNTAS DROGNUMMER

I Dagens Nyheter återfinns en artikel av Tove Leffler som till stor del bygger på mitt och Daniel Bergs gamla nummer av tidskriften Glänta från 2007 med temat droger. Eftersom numret för länge sedan är slutsålt, publicerar jag här vår ledartext, som jag fortfarande tycker har en del relevanta idéer, vilka dessutom blivit ännu mer aktuella i år, när idén om skademinimering har slagit hårt mot nolltoleransens krig.


År 2005 signerade 500 framstående, nyliberala ekonomer, däribland nobelpristagaren Milton Friedman, en stor rapport om marijuana som författats av Harvardprofessorn Jeffrey A Miron. I detta raka angrepp på förbudspolitiken läser vi bland annat:

"En legalisering skulle minska de offentliga utgifterna med 5,3 miljarder dollar på statlig och kommunal nivå, och med 2,4 på federal. Dessutom skulle legaliseringen av marijuana skapa skatteintäkter på 2,4 miljarder dollar årligen ifall marijuanan beskattades på samma sätt som andra varor, och 6,2 miljarder dollar årligen ifall den beskattades som alkohol och tobak."

Vårt synsätt sammanfaller inte med drog(ny)liberalismens strikta ekonomism. Istället närmar vi oss drogfrågan på ett mångformigt och prövande sätt. Droger kan vara legala, illegala, svaga, starka, giftiga, ofarliga, förödande, beroendeframkallande. Poängen är att de allra flesta använder dem, ofta, och av olika anledningar: för att stärka sig, för äventyret, för att de måste, för att det är illegalt, för att testa, för att mildra ångest och smärta, för att bli ännu mer arbetsamma eller ännu mer loja, för lyckan eller för olyckan, för ensamheten eller gemenskapen. Psykoaktiva substanser ingår i normaliteten.

Vi vet inte när människan började experimentera med droger. Vi vet inte ens när djuren började knarka. Att skriva drogernas historia innebär bland annat att man måste ägna sig åt arkeologiska utgrävningar av stenåldersbosättningar, för det verkar som om drogerna har varit med oss ända sedan vi kunde nyttja dem. Drogernas historia handlar om kontrollen över, institutionaliserandet av och handeln med de allestädes närvarande drogerna. Och om kriget mot dem.

Ändå är det inte i första hand drogerna som sådana som är intressanta: två rus orsakade av samma substans, med samma molekylära sammansättning, kan vara väsensskilda. Påverkan är i hög grad kulturell, beroende av historia, samhälle, omständigheter. I Italien kan tunga narkomaner bjudas på vin till maten men inte få en kopp kaffe efteråt. I Ghana varnas rökare för nikotinets skadlighet av folk med jointen i mungipan. Så länge morfinet bara missbrukades av överklassen såldes det över disk i Sverige.

När vår tids skötsamma studenter betalar dyra pengar för att kunna dopa sig med pseudoamfetamin för att öka vakenhet och minnesförmåga anses det rimligt; när den arbetslöse tar likartade medel för att känna eufori är han en knarkare. Denna kluvenhet genomsyrar all narkotikapolitik. Allra tydligast kanske det är i USA: det amerikanska 70-talet var vitpudrat av kokain, men det var först när de svarta upptäckte kokainderivatet crack som kriget mot narkotikan inleddes. Medan heroinet blev den nya demonen i inrikespolitiken, smugglade CIA råopium i Asien. Samtidigt som kriget mot narkotikan tvingar fram fler och fler fängelser i västvärlden där knarkhandelns underhuggare kan spärras in, låter man Afghanistans opiumbaroner och Colombias kokainkungar hållas, med följd att marknaderna i väst översvämmas. Kriget föder sig självt till ett svällande monster.

Samma kluvenhet kan också iakttas i uppdelningen mellan narkotikaindustrins ”knark” och den boomande läkemedelsindustrins ”mediciner” som inte sällan innehåller exakt samma substanser, men är paketerade och distribuerade på olika sätt. Kanske kan man också spåra denna kluvenhet i synen på de höjningar av serotonin som både ecstasy och prozac ger upphov till. Medan den förra tas för att man ska bli euforisk och utom sig en fredagnatt, tas den senare för att man ska må mindre dåligt och kunna sköta sitt arbete. Gränsen mellan kriget mot knarket och rätten till medicinering kan vara skillnaden mellan eufori och förnöjsamhet med det bestående.

Att eufori inte anses vara något eftersträvansvärt av dem som administrerar det moderna västerländska samhället framgår med all önskvärd tydlighet i den svenska narkotikalagstiftningen:

"Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som 1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller 2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen." (SFS, narkotika- strafflagen 1968:64, paragraf 8)

Sverige tillhör den yttersta prohibitionistiska falangen, med en ”nollvision mot droger” som påminner om andra av detta vinterbitna lands egensinniga politiska visioner. Den svenska drogpolitiken har som högt uppställt mål att förverkliga ett historiskt unikt ”narkotikafritt samhälle”, i analogi med andra politiska fantasier om massbilism utan dödsfall, psykiatri utan självmord, klassamhälle utan konflikter, varufiering utan prostitution – kapitalism utan kapitalism. Nollvisionen manifesterar sig i lagstiftning och uppfostran, fängelse och skolor och klappjakt på nya syntetiska droger. Och där är euforin portförbjuden.

Prohibitionismen går ut på att svara på frågor om hur, var och när människor tar droger för att på så sätt effektivisera kriget mot drogerna. Utgångspunkten ifrågasätts aldrig: drogen är en demon som tar makten över brukaren. Det centrala för den prohibitionistiska politiken blir att sända tydliga signaler till allmänheten att samhället inte tolererar någon form av narkotikabruk. I den rådande debatten blir därför varje kritik, varje relativisering eller historisering av drogernas roll i samhället en förfärande dissonans som hotar signalpolitikens entoniga stämma. Denna förenkling hindrar att den avgörande fjärde frågan ens ställs: varför tar människor droger? Ur den svenska drogpolitikens perspektiv är det en farlig fråga, eftersom den öppnar drogpolitiken mot en horisontvid systemkritik och pekar mot samhället i narkotikan.

Detta brokiga tidskriftsnummer gör inte anspråk på fullständighet: många aspekter av ämnet saknas givetvis, framförallt beror det på att vi har velat uppmärksamma teman som sällan får plats i den rådande debatten. Avsikten med det här numret är inte att skicka ut några signaler. Den läsare som uppfattar signaler har sett fel.

Carl-Michael Edenborg & Daniel Berg

2 kommentarer:

Anonym sa...

1+1=3...jo det är det....nja jag vet inte, det kan inte stämma....håll käften, 1+1=3 och accepterar du inte detta så skall vi spärra in dig och sätta dig på psyket

B. sa...

Intressant formulering i lagen där. De flesta måste väl ändå hålla med om att en aspekt av det att vara människa är att söka njutning och lycka, eufori om man så vill, och samtidigt säger lagen uttryckligen att alla medel som syftar mot detta mål eller med enkla medel kan manipuleras att uppnå sådana tillstånd skall vara förbjudna. Det finns ett dubbeltänkande här som borde undersökas och diskuteras.

Personligen anser jag på intet sätt att narkotika bör legaliseras på bred front(Jag ser helt andra problem med detta) men önskar en sansad debatt där kunskap får mer utrymme än moralpanik och säkerställandet av att "rätt signaler" skickas i samhällets riktning. De där förbannade signalerna har varit och kommer att bli orsak till många flers död.